รอบรั้ว ล.ป.ว.

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา สามารถบริหารในทุกด้าน ของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการ

“โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  ทักษะ

ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ  ความสามารถเชิงเหตุผล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในการดำเนินชีวิต และรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกยุดสังคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์”

ความปลอดภัย

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ ให้ปลอดภัย

วิดิโอพาทัวร์

ทำความรู้จักกับโรงเรียนลำปลาหางวิทยาของเรา ที่เมื่อทุกคนที่รู้จักแล้วจะประทับใจ บรรยากาศการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา หมู่ที่ 11 บ้าน240 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ (0)4277-9360 โทรสาร (0)4277-9415 อีเมล [email protected]

แบบประเมิน EIT

ท่านสามารถแสกน QR Code จากด้านล่างนี้ หรือคลิกที่ลิงค์นี้ไปยังแบบประเมิน