Know Us Better

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นมัธยมศึกษาสาขาของโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๔ โดย ได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศต่อไป ดังมีรายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขหรือหวังสิ่งตอบแทนแต่ประการใด

นายซ้าน กะพุทธา / บริจาคที่ดินจำนวน ๓๘ ไร่ ๓๓ ตารางวา

นายเลิศ กงพาน / บริจาคที่ดินจำนวน ๙ ไร่ ๓ ตารางวา

นายสน กะพุทธา / บริจาคที่ดินจำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา

รวมเป็นที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียนลำปลาหางวิทยา จำนวน ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา

               ชาวบ้านโพนสวาง  บ้านกลางเจริญและประชาชนในเขตตำบลต้นผึ้งได้ร่วมกันบริจาคเงิน   วัสดุ  อุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง   จำนวน   ๓  ห้องเรียน    ห้องน้ำห้องส้วม    ๑  หลัง  จำนวน  ๒  ที่ โรงรถเพื่อจอดจักรยาน   ๑   หลัง  บ่อน้ำบาดาล  ๑   บ่อ  เสาธงเหล็กยาว  6  เมตร  และบริจาคเสาไม้สำหรับทำรั้วและลวดหนามด้านหน้าโรงเรียน 

               อดีตกำนันบุญคง  สกุลญาติ พร้อมผู้ใหญ่บ้านในตำบล ได้ดำเนินการขอบริจาคหินลูกรังจำนวน  ๓๐  รถ  เพื่อทำถนนทางเข้าโรงเรียน 

               การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับนายมงคล   แสงศรี   อาจารย์   ๒   ระดับ   ๕   ซึ่งทางโรงเรียนพังโคนวิทยาคม    ได้มีคำสั่งให้ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารโรงเรียนลำปลาหางวิทยา   ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว    โดยมติของคณะกรรมการหมู่บ้านมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่  ๖   เมษายน  ๒๕๓๕ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีในการก่อสร้างและแล้วเสร็จในวันที่  ๖ พฤษภาคม    ๒๕๓๕ และชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารเรียนชั่วคราวว่า   อาคารรวมน้ำใจวันจักรี    เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี

              ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๔   ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล

ธิโสภา พร้อมท่านผู้ช่วยศึกษาธิการ    เขตการศึกษา   ๙   ท่านศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร   ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  ท่านศึกษาธิการอำเภอพังโคน   ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี   ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปลาหางวิทยา

              ในวันที่   ๑๖   พฤษภาคม    ๒๕๓๔   ได้เปิดทำการเรียนการสอนโดยรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)  จำนวน   ๑   ห้องเรียน   มีนักเรียน   ๖๐   คน   และจังหวัดสกลนครโดยคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่  ๑๗๖๓/๒๕๔   แต่งตั้งให้นายมงคล    แสงศรี   อาจารย์  ๒   ระดับ  ๕    โรงเรียนพังโคนวิทยาคม    รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่   ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๓๔   ดำรงตำแหน่งถึง ปี ๒๕๓๙ นายมงคล   แสงศรี   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายสมัยสุข   สุจริต ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ถึงปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕  

               ปี ๒๕๔๖ นายจักรพงษ์  ทัพขวา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลำปลาหงวิทยา และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ปี  ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  

               นายอาวุธ เคนแสนโคตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายวีระศักดิ์    จันทรเกต   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำหางวิทยา ถึงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  และเกษียณอายุราชการ  ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  

               นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหาง  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ปี ๒๕๕๔  ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาจนถึงปี  ๒๕๕๖ และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา   ปี ๒๕๕๗  ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายวรากร  เสนามาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาแก จังหวัดบุรีรัมย์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  และปี ๒๕๕๘ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  ๑   ตุลาคม ๒๕๕๘   โดยมีบุคลากรครู โรงเรียนลำปลาหางวิทยา คือ นิตยา คำชมภู ทำหน้าที่รักษาราชการแทนเมื่อ วันท่ี ๘ พย. ๕๙ มีคำส่ังแต่งตั้งจาก สพม ๒๓  แต่งตั้ง นางสาวเรวดี  หล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา จนถึงปัจจุบัน