การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ