กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

พรบ.-ศธ.-2546-ฉ1

พรบ.-ศธ.-2546-ฉ2

พรบ.-ศธ.-2546-ฉ3

พรบ.-ศธ.-2546-ฉบับอัพเดท

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ-พ.ศ.2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ถึง-3