กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร-พุทธศักราช-๒๕๖๐-1

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบการศึกษาแห่งชาติฉบับ2พ.ศ.2545-1

พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับ3พศ2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับ4พศ2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา2546

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉ2พศ2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการศธฉบับ3พศ2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู2547

พรบระเบียบข้าราชการครูฉ2พศ2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฉ3พศ2553-1

พรบ.ระเบียบข้ราชการครูฉบับ4พศ2562

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2547

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562